logo BNP Paribas
Załóż konto
z kartą
otwartą NA
dzisiaj!
korzystaj aktywnie
i odbierz
na zakupy
w sklepach
150 zł
logo biedronka
„Promocja otwarta na Dzisiaj” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 1200 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.07.2019 r.


Zgodnie z Regulaminem
zakończyliśmy
przyjmowanie
zgłoszeń w promocji

Nagrody

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na Dzisiaj i weź udział w promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj”.
Możesz otrzymać
250zl
Regulamin korzystania z e-kodów Jeronimo Martins

Promocja „Promocja otwarta na Dzisiaj” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. Z o.o.
Regulamin promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj”
i otrzymać 150 zł na zakupy w sklepach Biedronka??
grafika
Zarejestruj się w promocji1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Otwartego na Ciebie z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 31.07.2019 r.
grafika

Otwórz konto
Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej do 14.08.2019 r.
grafika
Aktywnie korzystaj z konta
Aktywuj aplikację GOmobile do 31.08.2019 r., a w następnym miesiącu kalendarzowym, wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe kartą o wartości min. 300 zł, zgodnie z Regulaminem


1 Rejestracji w promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj” można dokonać od dnia 06.05.2019 r. do osiągnięcia 1200 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 31.07.2019 r.
sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. Wzięcie udziału w Promocji wyklucza udział w organizowanych przez Organizatora promocjach „Promocja otwarta na eŚwiat” oraz w promocji „Promocja otwarta na Świat”.

Kiedy otrzymasz

Nagrodę o wartości150 zł?
Nagrodę stanowiącą e-kod o wartości 150 zł, otrzymasz do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały opisane poniżej warunki.
Pamiętaj! Aby otrzymać Nagrodę należy:
– zarejestrować się w Promocji,
– otworzyć Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na Dzisiaj
– w ramach Promocji aktywować Aplikację GOmobile do dnia 31 sierpnia 2019 r.
– w kolejnym miesiącu, po aktywacji Aplikacji GOmobile, wykonać min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą, na łączną kwotę min. 300 zł

Otwórz konto
otwarte na CIebie

i weź udział w promocji!

wez udzial w promocji

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj”?
Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.
Czy każdy otwierający konto otrzyma nagrodę w promocji?
Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie dzisiaj.bnpprofi.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji
„Promocja otwarta na Dzisiaj” warunków.
Jak składać reklamacje?
Napisz do Organizatora Promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj”: dzisiaj@bnpprofi.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.
Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj" i otrzymać premię kilkukrotnie?
Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste. Pamiętaj również, że możesz skorzystać tylko z jednej promocji Konta Osobistego, a więc biorąc udział w „Promocja otwarta na Dzisiaj”, nie możesz wziąć już udziału w organizowanych przez Organizatora promocjach „Promocja otwarta na eŚwiat” oraz w promocji „Promocja otwarta na Świat”.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj" jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05–816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator"). Adres e-mail: Promocja otwarta na dzisiaj@bnpprofi.pl. Informacje o promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj", w tym jej Regulamin, dostępne na stronie dzisiaj.bnpprofi.pl , której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Promocja otwarta na Dzisiaj" trwa do osiągnięcia 1200 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.07.2019 r.

Otrzymanie e - kodu o wartości 150 zł na zakupy w sklepach Biedronka w Polsce, w ramach Promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj" („Promocja") wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie dzisiaj.bnpprofi.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 06.05.2019 r. do osiągnięcia liczby 1200 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.07.2019 r., a następnie

(ii) w terminie od dnia 06.05.2019 r. do 31.07.2019 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank") Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa") w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji GOmobile („Konto Osobiste") w sposób określony w Regulaminie promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj" („Regulamin Promocji") oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 14.08.2019 r. za pośrednictwem kuriera, a w przypadku wprowadzenia takiej funkcjonalności przez Bank także w postaci elektronicznej,

(iii) aktywowanie Aplikacji GOmobile do dnia 31.08.2019 r.,

(iv) wykonanie zgodnie z Regulaminem min. 3 Transakcji bezgotówkowych Kartą Otwartą na Dzisiaj, o łącznej wartości min. 300 zł, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została aktywowana Aplikacja GOmobile,

(vii) posiadanie Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. Promocja nie łączy się z organizowanymi przez Organizatora promocją „Promocja otwarta na Świat" oraz promocją „Promocja otwarta na eŚwiat". W przypadku przystąpienia do Promocji oraz promocji „Promocja otwarta na Świat" lub promocji „Promocja otwarta na eŚwiat" Uczestnik bierze udział wyłącznie w promocji, w ramach której został udostępniony Link promocyjny wykorzystany przez Uczestnika do złożenia wniosku o zawarcie Umowy ramowej

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Osobiste z planem taryfowym Konto Otwarte na Ciebie, o którym mowa w Regulaminie promocji „Promocja otwarta na Dzisiaj" jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).